Laparoskopska operacija gastrektomija i tumor želuca

Laparoskopska operacije je novi standard lečenja jer radikalno uklanja tumor želuca

Bjelovic M, Gunjic D i sar. Front Oncol. 2022 Mar 4;12:854408

Laparoskopska operacija kojom se uklanja tumor želuca je novi standar lečenja.

Rezultati nekoliko randomiziranih kontrolisanih studija i meta analiza pokazali su da minimalno invazivna hirurgija ima prednosti, u odnosu na klasičnu/otvorenu hirurgiju, u lečenju ranog karcinoma želuca (tumor želuca). Takođe, postoje indikacije da se isti efekat minimalno invazivne hirurgije može očekivati I kod lokalno uznapredovalog karcinoma završnog dela želuca.

Cilj studije bio je ispitivanje efektivnosti  i bezbednost laparoskopske gastrektomije (LG) u poređenju sa otvorenom gastrektomijom (OG) u lečenju lokalno uznapredovalog karcinoma želuca (tumor želuca)). U studiju slučaja i kontrola, koja je urađena u odeljenje za Minimalno invazivnu hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju KCS u Beogradu, uključena su 204 pacijenta sa učinjenom radikalna resekcijom želuca, u lečenju lokalno uznapregovalog karcinoma (tumor želuca). Kod  102 pacijenta učinjena je  laparoskopska gastrektomija (LG), a kod preostala 102 pacijenta otvorena gastrektomija (OG). Primarni cilj je bio procena parametara bezbednosti procedure, kao npr. učestalost komplikacija i reoperacija, kao i mortalitet u prvih 30 dana nakon operacije. Sledeći korak bilo je merenje efikastnosti, uključujući merenje perioperativnih parametara i onkološkog rezultata operacije. Učestalost komplikacija  kod otvorene gastrektomije (30.4%) je bila veća nego u grupi sa laparoskopskom gasterktomijom (19.6%), ali razlika nije bila statistički značajna (p=0,075).

Takođe, nije bilo statistički značajne razlike u učestalosti reintervencija, kao ni u stopi mortaliteta u prvih 30 dana nakon operacije. Vreme provedeno u intenzivnoj nezi, kao i ukupno trajanje postoperativnog bolničkog lečenja, bilo je statistički značajno kraće u grupi pacijenata kojima je učinjena laparoskopska operacija želuca (p<0,001). Broj uklonjenih limfnih žleza u sklopu limfadenektomije bio je, u obe grupe, adekvatan prema onkološkim standardima, mada je prosečan broj uklonjenih limfnih žlezda bio nešto veći u grupi pacijenata kod kojih je urađena otvorena gastrektomija (35 naspram 29, p=0,024). Resekcione linije bile su negativne u 92% pacijenata sa laparoskopskom gastrektomijom i kod 73.1 % pacijenata sa otvorenom gastrektomijom (p=0,001). Stopa preživljavanja bila je statistički značajno veća u grupi sa laparoskopskom gastrektomijom, posebno kod pacijenata sa najčešćim, trećim stadijumom bolesti. Ukoliko se iz analize isključe pacijenti sa postoperativnim komplikacijama klasifikovani kao Clavien-Dindo ≥ II, zapaža se još značajnija razlika u dužini preživljavanja u korist laparoskopske operacije.

Možemo zaključiti da je laparoskopska operacija želuca bezbedna i efikasna procedura kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom želuca (tumor želuca). Ona obezbeđuje adekvatne onkološke rezultate lečenja, uz skraćenje boravka pacijenta u intenzivnoj nezi i kraće ukupno trajanje bolničkog lečenja.

Obzirom da postoperativne komplikacije mogu uticati na definitivne rezultate lečenja i samim tim maskirati pozitivne efekte minimalno invazivnog pristupa, dalja istraživanja kojima bi se procenio efekat minimalno invazivnog pristupa na ishod lečenje treba usmeriti ka pacijentima kod kojih nije došlo do pojave hirurških komplikacija. Sa druge strane, u svakodnevnom kliničkom radu akciju treba usmeriti na poboljšanje hirurške tehnike i sveukupne kliničke prakse, kako bi se smanjila učestalost hirurških komplikacija.

Bjelovic M, Veselinovic M, Gunjic D, Bukumiric Z, Babic T, Vlajic R, Potkonjak D. Laparoscopic Gastrectomy for Cancer: Cut Down Complications to Unveil Positive Results of Minimally Invasive Approach. Front Oncol. 2022 Mar 4;12:854408. doi: 10.3389/fonc.2022.854408. PMID: 35311139; PMCID: PMC8931216.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod